Településünk Önkormányzat Hírek Hasznos linkek Kultúra Közérdekű Általános közzétételi lista Egyház Kapcsolat

Helyi hírek

csik

Büntetés-végrehajtási Intézet tájékoztató

felhívás

Járóbeteg-szakellátó központ

II. világháborús emlékmű átadása 2015. május 22.

Szüreti nap 2014 szeptember

Szüreti nap 2014 szeptember

Falunap 2013

Falunap 2012

Műfüves pálya 2013

csik

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tájékoztatója a Hajdú-Bihar megyében induló ajánlott képzési programokról.

csik

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokért 2015. május 1-től a fizetendő térítési díjak a következők:

csik

Görbeháza Község Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési terve

Sütemény és Torta Fesztivál

Telekom

Helyi hírek 2013. október

oklevél

csik

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Magyarország területén a „civil” védelmi képesség fejlesztése érdekében a járási mentőcsoportok megalakítása a katasztrófavédelmi kirendeltségek szervezésében a polgármesteri és járási hivatalok közreműködésével megkezdődtek.

A cél, hogy minden járás területén létrejöjjön egy minimum 20 fővel rendelkező önkéntes mentőcsoport, akik megfelelő felkészítés és alapképzés birtokában vannak.

A megalakuló mentőcsoportok elsősorban olyan ár-és belvízi, valamint a rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek során kerülnek majd bevetésre, amikor a hivatásos állomány létszáma a feladat végrehajtására nem elegendő, illetve a káresemény kezelése hosszabb időt vesz igénybe. A mentőcsoport területi polgári védelmi szervezetként működik, mely azt jelenti, hogy szükség esetén a megyei, illetve helyi védelmi bizottság rendeli el az alkalmazását. Alapvetően a saját járás területén van szükség a segítségükre, de egy nagyobb (országos) veszélyhelyzet esetén az ország bármely területén alkalmazhatóak lesznek.

A mentőcsoporthoz tartozás előnyei:
- évente pályázati lehetőség a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság forrására,
- a szakmai felkészítés, irányítás biztosítása a területi katasztrófavédelmi szerv által, (csak jogi személyiséggel rendelkezők esetében)
- a tagok védőruházattal és igazolvánnyal történő ellátása szintén a katasztrófavédelmi szerven keresztül valósul meg, állami forrásból,
- a katasztrófavédelmi igazgatóság szervezésében a csoport nemzeti minősítő vizsgát tesz, illetve eskütételi ünnepségben részesül,
- a mentőcsoport tagja ezt követően részt vehet a lakókörnyezetét sújtó természeti csapás elleni védekezésben, illetve a káresemény következményeinek a felszámolásában,
- költség viselésre való jogosultság.

Jelentkezni lehet Görbeháza Polgármesteri Hivatalában vagy a 06-52-578-035 számon A jelentkezés során egy adatlap kitöltése szükséges, mely a közbiztonsági referensnél (Lengyel Andrea) igényelhető, majd december 31-ig az állandó lakóhely szerinti polgármester beosztó határozatot ad ki területi polgári védelmi szervezetbe való beosztásról a megyei védelmi bizottsággal való egyeztetés után. A mentőcsoportba egyaránt várjuk az állampolgárok és a gazdálkodó szervek, egyesületek, civil és társadalmi szervezetek jelentkezését is. 2014. év folyamán kb. 3 alkalommal felkészítésen és gyakorlaton szükséges részt venni.

Amennyiben a fent leírtak felkeltették érdeklődését és felelősséget érez saját települése és járása közbiztonságának ügyében, kérem jelentkezzen.

Giricz Béla Lászlóné
polgármester

csik

T Á J É K O Z T A T Ó

"A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése" elnevezésű központi munkaerő-piaci programról

Az EU2020 stratégia célul tűzte ki a nők munkavállalásának elősegítését, ezzel a nemek közötti egyenlőség növelését. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ennek megfelelően a támogatási elvek meghatározásánál a nőket kiemelt célcsoportként kezeli.
A Kormány intézkedésének eredményeként 2011. január 1-től azon nők számára, akik legalább 40 év nyugellátásra jogosító szolgálati idővel rendelkeznek lehetőség van életkoruktól függetlenül teljes öregségi nyugdíjba vonulásra.

I. A program célja, célcsoportja

A program célja: Az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezési, elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők munkajövedelemhez juttatása és ezzel együtt a nyugdíjba vonuláshoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzése. A program áttételes célja a nyilvántartott álláskeresők számának csökkentése is.

A program célcsoportja

A legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartott 55 év fölötti nők közül azok, akiknek a teljes öregségi nyugdíjra való jogosultságához megszerzendő 40 év szolgálati jogviszonyhoz legfeljebb 12 hónap szolgálati ideje hiányzik.

II. A program keretében nyújtható szolgáltatási és támogatási elemek:

Munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása: A program keretében a munkaügyi központ biztosít a célcsoportba tartozó álláskereső nők számára egyéni szükséglet alapján motivációs tréninget, továbbá munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtással támogatja az álláskeresésüket.

Bérköltség támogatás: A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre, legfeljebb 142 500,- Ft munkabér és az ehhez tartozó szociális hozzájárulási adó. Tekintettel arra, hogy a programba csak a legalább 6 hónapja álláskereső vonható be, valamint arra, hogy a tartós munkanélküli foglalkoztatásához a munkáltató teljes szociális adókedvezményt érvényesíthet 100 000,- Ft munkabér összegéig, így a programban csak az e fölötti munkabérre eső szociális hozzájárulási adó téríthető meg.

A fentiek alapján így a támogatás havi összege személyenként nem haladhatja meg a 153 975 Ft-ot, a támogatás teljes idejére vetítve az 1 539 750 Ft-ot.

A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 10 hónap lehet, ugyanakkor nem lehet több, mint a 40 év szolgálati viszony megszerzéséhez hiányzó hónapok száma.

A program keretében nyújtott bérköltség támogatás az 1998/2006 EK rendeletben foglaltak szerinti csekély összegű – de minimis – támogatásnak minősül.

A program e változatában a támogatás mellett a munkáltatónak 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalni.

III. A program ideje

A munkaerő-piaci program 2013. október 15-től 2014. december 31-ig tart. Ezen belül a programba vonásra és a program terhére történő kötelezettségvállalásra kizárólag 2013. év során, november 1-től december 31-ig van lehetőség.

Kérjük, hogy további kérdéseivel forduljon bizalommal a munkaügyi központ, illetve a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségeinek munkatársaihoz.

csik

F E L H Í V Á S

Tisztelt Görbeházi Lakosok!

Az Aqua-General Kft. és az Aquaprofit Zrt. az Észak - Hajdúsági Ivóvízminőség Javító Projekt keretén belül vízmű és vízhálózat rekonstrukciót végez Görbeháza településen.
A projekt keretében Görbeháza településen, a Böszörményi út – Erdő utca és a Kassai utca – Iskola utca kereszteződésben 2013. október 21. és október 25. között végezzük a mosató csomópontok kialakítását, aminek következtében a megjelölt helyek környékén víznyomás ingadozás, alkalmanként vízhiány lesz :

2013.10.21. (hétfő) és 2013.10.25. (péntek) között, naponta 8.00 és 16.00 óra között.

Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük és megértésüket előre is köszönjük.

AQUA-GENERAL KFT.
AQUAPROFIT ZRT.

csik

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Görbeháza Község Önkormányzata kiírja 2013. évre a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

"A" típusú pályázat:
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2013/2014. tanév második, illetve a 2014/2015. tanév első féléve).

"B" típusú pályázat:
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2014/2015. tanév első féléve.

A pályázat kötelező mellékletei:

"A" típusú pályázat:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói-jogviszony-igazolás a 2013/2014 tanév első félévéről.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

"B" típusú pályázat:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázat benyújtása

FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZAT RENDJÉBEN!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A pályázói regisztrációt, vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2013. november 15.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

csik

ŐSZI LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az "Őszi lomtalanítási akció" Görbeházán
2013. október 12.-én, szombaton

történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, berendezési tárgyakat valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe– melynek súlya darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot - tegyék ki a megszokott helyre a közterületen.

Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

csik

előző oldalra oldal tetjére

eaop_3_1_4_a_11_2012_0004

eaop_4_1_2_a_12_2013_0017

keop_7_1_0_11_2013_0022

keop-2.2.3.a.09-2009-0004

palyazat

ÖNO

óvoda

óvoda

Görbeházi Hírmondó

Ma 2023. Február. 1, Szerda van. Ignác, Virgínia nevűeknek boldog névnapot!
AVMWebáruház